PHOTO PAGE 4

SportsAntiques.com's coverage of the

2006 National Sports 

Collectors Convention

Anaheim Calif. July 26-30

2006 National Main Page

photo page 1 photo page 2 photo page 3 photo page 4
story page 1 story page 2 story page 3 story page 4

 

CLICK ON PHOTOS

LelHeffner.jpg (527745 bytes) LelandsStandBBBoxknit.jpg (737531 bytes) LelJoshStuartSharon.jpg (578116 bytes)
ListonPatBroad.jpg (366047 bytes) NelsonKaneStitch.jpg (437065 bytes) NoseGuard.jpg (376698 bytes)
Presidents.jpg (612638 bytes) RuthChoosingPh.jpg (487031 bytes) StandBBBoxknit.jpg (717230 bytes)
TedsRBPack.jpg (577559 bytes) WoodcliffeTrophy.jpg (580277 bytes) YogiPFFlyerSign.jpg (537991 bytes)
BoothShotMucha_Elliott.jpg (594407 bytes) GloveBuckle.jpg (637064 bytes) GloveBuckleInside.jpg (664044 bytes)
gloved&m.jpg (455903 bytes) GloveWebless.jpg (670118 bytes) GloveLeftyCressent.jpg (563151 bytes)
MuchaElliotL.jpg (606598 bytes) MuchaElliottBBPhoto1.jpg (321345 bytes) MuchaElliottBBPhoto2.jpg (531766 bytes)
MuchaElliottBookCase.jpg (585146 bytes) MuchaElliottCatchGloves.jpg (575112 bytes) MuchaElliottGloveCase.jpg (567185 bytes)
USCTrophSpaldSweat.jpg (527030 bytes) USCTroph_Engrav.jpg (554784 bytes) fbhelmet.jpg (313188 bytes)
FBPinback.jpg (626039 bytes) NogeeInBooth.jpg (639108 bytes) DempPhotoAlbum.jpg (331556 bytes)
DiMagDecoMenu.jpg (408073 bytes) DiMagDecoMenuL.jpg (437794 bytes) DiMagDecoMenuR.jpg (450667 bytes)
DiMagMenuBlue.jpg (402424 bytes) DiMagMenuBlueOpen.jpg (503089 bytes) DiMagMenuTan.jpg (463291 bytes)
DiMagMenuTanOpen.jpg (505364 bytes) DiMagPlaceMat.jpg (416329 bytes) DiMagRestPh.jpg (294831 bytes)
DisplayCase.jpg (524293 bytes) marispc.jpg (676106 bytes) Mr&MrsInBooth.jpg (509999 bytes)
RedDempseyMenu.jpg (667752 bytes) RedDempMenuInside.jpg (742122 bytes) ThorpeBronzeStatue.jpg (546514 bytes)
BigSixFramedGame.jpg (556141 bytes) FloridaWater.jpg (286625 bytes) CinciFBAshtray.jpg (568721 bytes)
CanvassFBHelmet.jpg (371025 bytes) CantBeatCigarBox.jpg (549417 bytes) BlackFBHelmet.jpg (472934 bytes)
GrangeHelmet.jpg (554871 bytes) HarvCarlisleFBProg.jpg (566172 bytes) HardenHardwareCalen.jpg (555488 bytes)
HowardJonesFBGame.jpg (593970 bytes) Mr&MrsInBooth.jpg (578276 bytes) McloughlinBBGame.jpg (530430 bytes)
NokonaPoster.jpg (545078 bytes) TedWilliamsLures.jpg (445975 bytes) RockneHelmet.jpg (552843 bytes)
UPenLittleGirlonFB.jpg (580210 bytes) BennyLeonardBlkFr.jpg (485407 bytes) CorbettSigned.jpg (438512 bytes)
DempseyClassicLg.jpg (392039 bytes) DempseyHatUS.jpg (411129 bytes) DempseyLgWhiteBkg.jpg (394880 bytes)
DempseyRobePh.jpg (445643 bytes) DempseyVneckPh.jpg (449742 bytes) DemspeyCane.jpg (407497 bytes)
TunnGrayStripedFr.jpg (415335 bytes) GrebbYellowBackg.jpg (347769 bytes) JakeLamotta.jpg (361809 bytes)
KetchellStArm.jpg (317013 bytes) PunchBagOpen.jpg (230234 bytes) SullivanLgPortriat.jpg (509632 bytes)
MaherFitzLg.jpg (470019 bytes) TunneyCocaCola.jpg (345548 bytes) TunneyGray.jpg (334243 bytes)
06NationalUneditedPhotosDT 756.jpg (596873 bytes) Gary.5.jpg (168004 bytes) LeaningPosters.5.jpg (153005 bytes)
Sculpture.jpg (639257 bytes) Table 5.5.jpg (133649 bytes) table1.jpg (141848 bytes)
Table7.5.jpg (151034 bytes) BasketballPhoto.jpg (190110 bytes) ClevelandBBPano.jpg (626748 bytes)

 

  END OF PHOTO PAGE 4 

06 National main page

photo page 1

photo page 2

photo page 3

photo page 4
       

CLICK HERE TO RETURN TO TOP